Κανονισμός Σπουδών

Με τη δημιουργία του νέου ενιαίου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αναμένεται η ανανέωση του Κανονισμού Σπουδων του Ιδρύματος βασισμένου στην κείμενη νομοθεσία. Ωστόσο, παρακάτω μπορείς να ενημερωθείς για τους βασικούς κανόνες του Ιδρύματος που ισχύουν μέχρι σήμερα και θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις σωστά την ακαδημαϊκή πορεία των σπουδών σου:

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται δέκα ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου. Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά για τους σπουδαστές. Οι σπουδές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, οργανώνονται με βάση το μάθημα. Τα διδασκόμενα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες: Υποχρεωτικά, Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά και Προαιρετικά.

Από τις δύο πρώτες κατηγορίες ορισμένα μαθήματα, οι γνώσεις των οποίων είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων, χαρακτηρίζονται ως προαπαιτούμενα.

Οι φοιτητές με δήλωση που υποβάλλουν στην αρχή του εξαμήνου, καταρτίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών για κάθε εξάμηνο, όπως αυτοί το επιθυμούν με δύο προϋποθέσεις:
Πρώτη, ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εξαρτημένο μάθημα αν δεν έχουν περάσει επιτυχώς το προαπαιτούμενό του και δεύτερη, ότι το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήθος των διδακτικών ωρών του τυπικού τους εξαμήνου προσαυξημένο κατά 1/3.
Σπουδαστής που δεν έχει υποβάλλει δήλωση μαθημάτων (εγγραφή / ανανέωση εγγραφής) για κάποιο εξάμηνο δεν μπορεί να παρακολουθήσει ούτε να εξεταστεί σε οποιοδήποτε μάθημα για το εξάμηνο αυτό. Επίσης δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μάθημα, το οποίο δεν συμπεριέλαβε στη δήλωσή του. Σπουδαστής που δεν έχει κάνει ανανέωση εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη σπουδαστική του ιδιότητα και διαγράφεται οριστικά από τα μητρώα του Τμήματος.
Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό διδακτικών μονάδων που καθορίζεται από το Τμήμα.

Ο/Η τελειόφοιτος του Τ.Ε.Ι. γίνεται πτυχιούχος όταν έχει συμπληρώσει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δηλαδή: α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα, β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία, και γ) έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

Σε καμία περίπτωση ο σπουδαστής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπόμενη κανονική χρονική διάρκεια σπουδών του Τμήματος.